Artículos de opinión Sin categoría

Patriotes catalans

Esta vez os traigo un articulo en catalán y castellano:

CAT:

Som patriotes, som catalans i socialistes, això fa mal, fa mal a la falsa esquerra, la que parla d’internacionalisme, la que s’omple d’obrir els braços, si la mateixa que l’opressió nacional i l’alliberació destruint aquesta, és un joc burges, som patriotes i ens encanta. Fa ja un temps que, després d’una profunda reflexió, vaig entendre que sense patriotisme no hi haurà ni existirà cap revolució, que la defensa de la nació, la defensa dels teus ciutadans, és i serà únicament realista i funcional si darrere hi ha un amor incondicional per la terra que trepitges.
És complicat a vegades que la gent, que diu estar polititzada, entengui que estimar al teu país no és feixisme, és tan complicat que defensen que l’immigració arribi i mori en el carrer, perquè això és la realitat de les seves apertures de fronteres, no és més que un missatge a l’aire.
La defensa nacional comença en els carrers del teu poble i ciutat, hem d’assumir que la pèrdua d’identitat es culpa només i únicament nostre, des de polítiques d’integració inexistents o inadequades fins a l’utilitzar qualsevol llengua menys la nostra davant la resposta de l’altre interlocutor, perquè és senzill: “si et parlen en castella, contesta en català”, estem en el nostre pais no caiguem sota la subordinació, defensada molts cops per l’esquerra, d’obeir i utilitzar els elements culturals àliens i menys encara si són de l’Estat opressor. No hem de culpabilitzar a l’immigrant, no hem de culpabilitzar al germà o germana obrera, hem de culpabilitzar a l’únic enemic que tenim que és el capitalisme, l’immigrant es busca la vida, el sistema li provoca pobresa, li provoca fam, el sistema l’assassina. Hem de defensar la nostra nació catalana davant la violència capitalista i espanyola, és el nostre deure tindre al nostre poble lliure de tota opressió.
Però és complicat aconseguir l’alliberació total quan la mateixa esquerra ens acusa de feixistes, quan l’esquerra és tenca i compra el discurs lliberal, l’esquerra que vol obrir les fronteres i deixar que la gent mori i sigui explotada, recordem que a més immigració més mà d’obra barata. Però que sabran aquest panda de reaccionaris, que sabran tota aquesta gent que no defensa la llibertat del nostre poble.
El patriota català no és feixista, el patriota català és aquella persona capaç de donar la seva vida pel benestar de les catalanes, i atenció, les catalanes no són blanques, les catalanes són persones, amb l’àmbit més general que pot abastar aquest mot, les catalanes són totes aquelles que estimen la terra, aquelles que lluiten per no perdre la nostra estimada llengua, cridar I-INDE-INDEPENDENCIA un cop a l’any no fa català a ningú, ser pakistani i arribar a Catalunya i voler aprendre català si fa català.
No tinguem por a ser allò que som, no fem cas als seus insults, estimem la terra, estimem Catalunya.

Resultado de imagen de au fenix

CAST

Somos patriotas, somos catalanes y socialistas, eso duele, duele a la falsa izquierda, la que habla de internacionalismo, la que se llena de abrir los brazos, si la misma que la opresión nacional y la liberación destruyendo esta, es un juego burgués, somos patriotas y nos encanta. Hace ya un tiempo que, después de una profunda reflexión, entendí que sin patriotismo no habrá ni existirá ninguna revolución, que la defensa de la nación, la defensa de tus ciudadanos, es y será únicamente realista y funcional si detrás hay un amor incondicional por la tierra que pisas.
Es complicado a veces que la gente, que dice estar politizada, entienda que amar a tu país no es fascismo, es tan complicado que defienden que la inmigración llegue y muera en la calle, porque eso es la realidad de sus aperturas de fronteras , no es más que un mensaje Al aire.
La defensa nacional comienza en las calles de tu pueblo y ciudad, debemos asumir que la pérdida de identidad es culpa sólo y únicamente nuestra, desde políticas de integración inexistentes o inadecuadas hasta el utilizar cualquier lengua menos la nuestra frente la respuesta del otro interlocutor, porque es sencillo: “si te hablan en castellano, contesta en catalán”, estamos en nuestro país no caigamos bajo la subordinación, defendida muchas veces por la izquierda, de obedecer y utilizar los elementos culturales foráneos y menos aún si son del Estado opresor. No debemos culpabilizar al inmigrante, no debemos culpabilizar al hermano o hermana obrera, debemos culpabilizar al único enemigo que tenemos que es el capitalismo, el inmigrante se busca la vida, el sistema le provoca pobreza, le provoca hambre, el sistema lo asesina. Debemos defender nuestra nación catalana ante la violencia capitalista y española, es nuestro deber tener en nuestro pueblo libre de toda opresión.
Pero es complicado conseguir la liberación total cuando la propia izquierda nos acusa de fascistas, cuando la izquierda se cierra y compra el discurso liberal, la izquierda que quiere abrir las fronteras y dejar que la gente muera y sea explotada, recordemos que cuanta más inmigración más mano de obra barata. Pero que sabrán este panda de reaccionarios, que sabrán toda esta gente que no defiende la libertad de nuestro pueblo.
El patriota catalán no es fascista, el patriota catalán es aquella persona capaz de dar su vida por el bienestar de las catalanas, y atención, las catalanas no son blancas, las catalanas son personas, en el ámbito más general que puede abarcar esta palabra , las catalanas son todas aquellas que aman la tierra, aquellas que luchan para no perder nuestra querida lengua, chillar I-INDE-INDEPENDENCIA una vez al año no hace catalán a nadie, ser pakistani y llegar a Cataluña y querer aprender catalán si hace catalán.
No tengamos miedo a ser lo que somos, no hacemos caso a sus insultos, queremos la tierra, queremos Cataluña.